High School

Mr. Balwan Singh

Mr. Kallol Baruah

Ms. Leepi Rabha

Mrs. Anulekha Sarma

Mrs. Babita Kumari

Mrs. Kalpana Sarma

Mrs. Lavita Sharma

Mrs. Namrata B.Moral

Mrs. Rashmi Sharma

Mrs. Samima Zaman

Mrs. Sapnali Baruah

Mrs. Vibha Sahani

Ms. Anutpala Pathak

Ms. Parismita Dutta Baruah